Wiadomości

Lokale użytkowe: naliczenie podatku VAT za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy w Gdańsku zawiadamia o wydanym w dniu 7 czerwca 2017 r. wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie (Sygn. akt I FSK 1769/15, doręczonym w dniu 18 lipca 2017 r.), uchylającym wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 9 czerwca 2015 r., (Sygn. akt I SA/Gd 656/15).

Zgodnie z wyrokiem, obowiązuje interpretacja indywidualna Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2013 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług wydana na wniosek GZNK, zgodnie z którą GZNK powinien naliczać najemcom gminnych lokali użytkowych podatek VAT w wysokości wynikającej z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług – w korygowanym okresie: 23% - od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jako od należności otrzymanej z tytułu świadczenia usługi najmu lokalu użytkowego stanowiącej wraz z czynszem najmu obrót, o którym mowa w art. 1 ustawy o VAT obowiązującym w okresie wydania wyżej wymienionej interpretacji.

W związku z powyższym naliczenie podatku VAT musi nastąpić od lipca 2015 r., a zatem za okres od lipca 2015 r. do lipca 2017 r. lub za okres używania lokalu zostaną Państwu wystawione faktury lub faktury korygujące uwzględniające prawidłowe obciążenie podatkiem VAT.

Powyższa informacja dotyczy najemców lokali użytkowych z którymi GZNK SZB ma zawarte umowy najmu.

Autor:
Alicja Gulczyńska
Publikujący:
Wojciech Borkowski
Data wytworzenia:
2017-07-31
Data publikacji:
2017-07-31 10:43

©  2003-2017 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych S.Z.B.