logo Gdańska
kanały RSS napisz do nas

Zamówienia i przetargiNA WYKONYWANIE ROBÓT KONSERWACYJNYCH I DROBNYCH NAPRAW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GDAŃSK ORAZ W LOKALACH MIESZKALNYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY GDAŃSK, A USYTUOWANYCH W BUDYNKACH WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE GZNK ZB ORAZ W OBCYM ZARZĄDZIE NA TERENIE BOM-1 i BOM-2 W LATACH 2006-2008.

CPV   50 71 10 00-2
CPC   88 640
Kategoria usług – 1
Opis zamówienia.
1. Struktura własności budynków oraz charakterystyka lokali mieszkalnych stanowiących              
    własność gminy Gdańsk:
 BOM –1 Gdańsk- Przeróbka ul. Sienna 6
 -   budynki stanowiące własność Gminy Gdańsk                       -          267
-  całkowita ilość lokali mieszkalnych stanowiących                -       3 629
     własność Gminy Gdańsk                                                   
 -  całkowita powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych          -   152 071 m2
      stanowiących własność Gminy Gdańsk                       
 BOM-2 Gdańsk- Śródmieście ul. Zielona 7/8
 -   budynki stanowiące własność Gminy Gdańsk                        -           433
-  całkowita ilość lokali mieszkalnych stanowiących                 -        2 102
     własność Gminy Gdańsk                                                    
 -  całkowita powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych           -    108 237 m2
      stanowiących własność Gminy Gdańsk
2.  Roboty instalacyjne stanowiące przedmiot zamówienia dotyczą:
-  części wspólnej budynków stanowiących własność gminy Gdańsk,
-  lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Gdańsk.
3.  Szczegółowy zakres rzeczowy konserwacji instalacji elektrycznej i drobnych apraw w
     części wspólnej budynków obejmuje roboty w zakresie:
-    wymiana lub uzupełnienie żarówek w lampach na klatkach schodowych, piwnicach
      itp.
-     uzupełnienie brakujących kloszy,
-     wymiana lub naprawa lamp, wyłączników, przycisków,
-     naprawa, regulacja lub wymiana automatów schodowych,
-     naprawa lub wymiana ograniczników mocy lub innych urządzeń ograniczających
      kradzież prądu,
-     wymiana bezpieczników, gniazd i główek bezpiecznikowych w obwodzie
      administracyjnym budynku, wymiana dekli i pierścieni rozgałęźnych,
-     utrzymanie skrzynek elektrycznych piętrowych i głównych w czystości,
-     sprawdzenie umocowania przewodów elektrycznych,
-     wyszukiwanie przerw i zwarć w instalacji elektrycznej, usuwanie przyczyn wraz z
       wymianą spalonych końcówek w obwodzie elektrycznym budynku,
-     usuwanie uszkodzeń w instalacji odgromowej budynku,
-     sprawdzenie instalacji elektrycznej celem założenia licznika energii elektrycznej
      dla lokali mieszkalnych,
-     wykonywanie pomiarów skuteczności ochrony od porażeń i ochrony odgromowej.
  Konserwacji i drobnym naprawom podlega wewnętrzne zasilanie w energię od
  złącza kablowego Zakładu Energetycznego do odbiornika. 
4. Zakres rzeczowy konserwacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych stanowiących 
    własność gminy Gdańsk obejmuje:
-   naprawę i wymianę instalacji elektrycznej z wyjątkiem osprzętu,
-   wykonanie pomiarów skuteczności ochrony od porażeń.
5.  Zasady współpracy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą:
•   Szczegółowy zakres prac do wykonania zostanie ustalony przez inspektorów  
     nadzoru poszczególnych Biur Obsługi Mieszkańców w oparciu o dokonane  
     przeglądy i oględziny stanu technicznego obiektów oraz książkę zgłoszeń.
•   Na wykonanie poszczególnych robót konserwacyjnych Wykonawca otrzyma    
     odrębne zlecenie określające:
-    imię, nazwisko i adres osoby zgłaszającej,
-    adres budynku,
-    kod budynku (numer inwentarzowy),
-    wartość szacunkową,
-    zakres prac do wykonania,
-    termin wykonania prac.
Odbiór zlecenia wykonawca potwierdzi podpisem.
•  Wykonawca będzie zgłaszał się codziennie (tj. od poniedziałku do piątku) pomiędzy
    godziną  700 a  900  do inspektora nadzoru BOM-u  tj.:
-         BOM – 1   Gdańsk - Przeróbka ul. Sienna 6
-         BOM – 2    Gdańsk ul. Zielona 7/8
    celem odbioru zleceń
•  Nie stawienie się Wykonawcy przez kolejne dwa dni robocze pociągnie za sobą
    skutki prawne i finansowe do rozwiązania umowy włącznie.
•  Wykonawca zobowiązany jest ponadto do podania numeru telefonu pod którym
    Zamawiający będzie mógł zostawić wiadomość w przypadku wystąpienia robót
    wymagających natychmiastowego przystąpienia do ich wykonania.
•   Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót w godzinach pracy GZNK -        
    ZB tj. od godz. 700  do godz. 1500.       
    Wykonywanie robót w innych godzinach wymaga każdorazowo uzgodnienia
    z odpowiednim Inspektorem nadzoru Biura Obsługi Mieszkańców.
•  Wykonawca będzie wykonywał roboty z materiałów własnych i we własnym zakresie
    lub przez podwykonawców na  zasadach określonych w ofercie i umowie.
•   Rozliczenie za wykonane roboty będzie następowało w cyklach miesięcznych, na     
    podstawie przedłożonych przez Wykonawcę faktur, których kwota za 1 miesiąc nie
    powinna przekroczyć maksymalnie 1/12 wartości umownej za dany rok.
    Podstawą wystawienia faktury będzie kosztorys szczegółowy powykonawczy     
    sporządzony przez Wykonawcę i sprawdzony przez inspektora nadzoru
    odpowiedniego BOM-u.
•   Zamawiający nie gwarantuje Wykonawcy możliwości wynajęcia pomieszczeń na      
    zorganizowanie zaplecza warsztatowo- magazynowego oraz socjalnego na terenie
    Biura Obsługi Mieszkańców. 
•   W przypadku wystąpienia robót ulegających zakryciu Zamawiający dokona odbioru
    robót w terminie 3 dni od dnia ich zgłoszenia przez Wykonawcę. 
    Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania wywozu gruzu, innych
    odpadów, itp. zgodnie z przepisami  ustawy o odpadach.
    
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do  31.12.2008 r.
Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. Informacje dotyczące  sytuacji wykonawcy, dostawcy lub usługodawcy oraz  informacje i formalności  niezbędne do oceny,  czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne,  finansowe i techniczne
1.  W CELU POTWIERDZENIA, ŻE WYKONAWCA POSIADA NIEZBĘDNĄ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE ORAZ POTENCJAŁ TECHNICZNY, A TAKŻE DYSPONUJE OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA, ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA :
1)  “Doświadczenia zawodowego” - wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług polegających na wykonaniu konserwacji instalacji elektrycznych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. 
Dopuszcza się wykazanie doświadczenia zawodowego, polegającego na robotach
budowlanych w zakresie remontu instalacji elektrycznych.  
Wykazanie 1 usługi polegającej na wykonaniu konserwacji instalacji elektrycznych lub 1 roboty budowlanej w zakresie remontu instalacji lektrycznych popartej dokumentem
potwierdzającym, że  usługa ta została wykonana należycie – spełnienie warunku.
Wykazanie 2 usług polegających na wykonaniu konserwacji instalacji elektrycznych lub
2 robót budowlanych w zakresie remontu instalacji elektrycznych popartych dokumentami potwierdzającymi, że  usługi te zostały wykonane należycie – 1 punkt.   Wykazanie 3 usług polegających na wykonaniu konserwacji instalacji elektrycznych lub
3 robót budowlanych w zakresie remontu instalacji elektrycznych popartych dokumentami potwierdzającymi, że  usługi te zostały wykonane należycie – 2 punkty.
Wykazanie 4  i więcej usług polegających na wykonaniu konserwacji instalacji   elektrycznych lub 4 i więcej robót budowlanych w zakresie remontu instalacji      elektrycznych popartych dokumentami potwierdzającymi, że  usługi te zostały      wykonane należycie – 3 punkty.
W przypadku składania wniosków przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden wykonawca.
2)  “Potencjału kadrowego” - wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności.
Wymagane jest wykazanie:
- 1 osoby pełniącej funkcje kierownika budowy posiadającej uprawnienia elektryczne wykonawcze w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych oraz przynależącej do Izby Inżynierów Budownictwa,
- 2 osób posiadających uprawnienia eksploatacyjne, w zakresie grupy 1, dla urządzeń, instalacji i sieci energetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, zgodnie z   rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz. U. nr 89 poz. 828 z późn. zm.),
- osoby posiadającej uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie kontrolno-pomiarowym – grupa I sieci, urządzenia i instalacje o napięciu do 1 kV (wykonywanie prac kontrolno-pomiarowych na urządzeniach elektrycznych), zgodnie z   rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz. U. nr 89 poz. 828 z późn. zm.).
Do wniosku należy dołączyć kopie uprawnień elektrycznych wykonawczych, uprawnień E dla urządzeń, instalacji i sieci energetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, uprawnień eksploatacyjnych kontrolno-pomiarowych wykonywanych na urządzeniach elektrycznych oraz. aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.
Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.
2. ŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA  SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
2.1   Status prawny –wymagane dokumenty.
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do wniosku następujące dokumenty :
1) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.
W przypadku składania wniosku przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenie musi być złożone  przez każdego Wykonawcę.
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków)
Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do wniosku musi być załączone pełnomocnictwo przedstawiające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentu składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
W przypadku składania wniosku przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument  musi być złożony przez każdego Wykonawcę.
W przypadku składania wniosku przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych.
W przypadku składania wniosku przez spółkę cywilną dopuszcza się załączenie umowy spółki cywilnej.
3) aktualną Informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy prawo zamówień publicznych (tj.osoby fizyczne; spółki jawne; których wspólników; spółki partnerskie, których partnerów lub członków zarządu; spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariuszy; osoby prawne, których urzędujących członków organu zarządzającego: prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych), wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków.
W przypadku składania wniosku przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.
4)  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
W przypadku składania wniosku przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagana informacja musi być złożona przez każdego wykonawcę.
5) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem  podatków, opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Urzędu Skarbowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków.
W przypadku składania wniosku przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane zaświadczenie musi być złożone przez każdego wykonawcę.
6) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie    zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub         zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Oddziału ZUS lub KRUS, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków.
W przypadku składania wniosku przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane zaświadczenie musi być złożone przez każdego wykonawcę.
Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM i poświadczone za zgodność oryginałem przez Wykonawcę
2.2 Zdolność ekonomiczna i finansowa – wymagane dokumenty
W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda :
1) polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest  ubezpieczony od odpowiedzialności    cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej o wartości co najmniej 30.000 zł
W przypadku składania wniosku przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.
 Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii  
 muszą być opatrzone klauzulą ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM i poświadczone za zgodność oryginałem przez Wykonawcę
Liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert: 10.
Kwota wadium: 6.000 zł
Kryteria oceny ofert: 
Cena                                                                                90 %
Wskaźnik procentowy kosztów                                              10 %
zakupu i transportu materiałów
Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć w siedzibie
Zamawiającego, pokój 9, do dnia 09.02.2006 r. do godz. 10:00.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Grażyna Berowska, tel. (058) 524-10-61, nz@gznk.pl
      

Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej.
Pierwsze postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych (6 części), było ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 2005/S 218-215307 z dnia 12.11.2005 i w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 267 poz. 61997 z dnia 22.11.2005. Część 2, 4, 5 i 6 zostały rozstrzygnięte Natomiast postępowanie na części 1 i 3 zostało unieważnione w dniu 29 grudnia 2005 r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych, ponieważ nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. Na części 1 (BOM-1, BOM-2) nie wpłynęła żadna oferta, na części 3 (BOM-4) została złożona 1 oferta, która została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1.ustawy prawo zamówień publicznych, ponieważ nie odpowiadała treści siwz.  W dniu 05.01.2006 r. na część 3 wniesiono protest na czynności podjęte przez Zamawiającego w toku postępowania. W dniu 10.01.2006 r. Zamawiający oddalił protest na części 3. W dniu 13.01.2006 r. Wykonawca złożył odwołanie na część 3 od oddalenia protestu do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
W związku z powyższym Zamawiający nie może wszcząć postępowania na część 3 (BOM-4), natomiast w celu szybszego zapewnienia wykonywania konserwacji elektrycznych na część 1 (BOM-1, BOM-2) konieczne jest wszczęcie postępowania na tym terenie (części).
Wartość szacunkowa zamówienia na BOM-1, BOM-2 i BOM-4 wynosi  97 837,78 EURO i przekracza 60 000 EURO.
Natomiast wartość szacunkowa zamówienia na:
BOM-1 i BOM-2 wynosi 55 781,01 EURO i nie przekracza 60 000 EURO,
BOM-4 wynosi 55 781,01 EURO i nie przekracza 60 000 EURO.
W celu uniknięcia zarzutu podziału zamówienia Zamawiający nie udziela zamówienia poniżej progów ustawowych i wszczyna postępowanie o wartości powyżej 60 000 EURO.   
Z uwagi na pilną potrzebę udzielenia w/w zamówienia - konieczność pilnego wykonywania konserwacji elektrycznych na BOM-1 i BOM-2 Zamawiający wyznacza krótszy termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym tj 15 dni i krótszy termin składania ofert tj 10 dni.     

Wstępne ogłoszenie informacyjne.
Numer ogłoszenia w spisie Dz.U.2005/S 35-033985 z dnia 18.02.2005 r.

Numer referencyjny
ZP/10/06/A

Autor:
Dorota Tuźnik
Publikujący:
Grażyna Berowska
Data wytworzenia:
2006-01-24
Data publikacji:
2006-01-24 14:21:50