Dział Nieruchomości

Biuro Zamiany Mieszkań

Misja

Wielopłaszczyznowy system zamiany mieszkań oraz stworzony dla jego potrzeb bank danych o lokalach mieszkalnych pozwoli, przy dobrowolnej współpracy z podmiotami zewnętrznymi tj. z Towarzystwami Budownictwa Społecznego, Bankami, Spółdzielniami Mieszkaniowymi, Deweloperami, Wspólnotami Mieszkaniowymi na gromadzenie i analizę informacji o możliwości:

 • nabycia lub wynajmu i zamiany mieszkań komunalnych na terenie Miasta Gdańska,
 • uzyskiwania mieszkań w ramach budownictwa społecznego,
 • zaciągania kredytów na wykup mieszkań,
 • zamiany mieszkania w ramach systemu ze wszystkimi podmiotami biorącymi w nim udział.

Zgromadzone w banku danych informacje wskażą rzeczywisty obraz zapotrzebowania członków wspólnoty samorządowej na konkretny typ pomocy mieszkaniowej oraz staną się instrumentem stymulującym aktywność mieszkańców, zmierzających do zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych.

Cel

Powołanie nowej komórki organizacyjnej w postaci Biura Zamiany Mieszkań (w ramach struktury Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych), związane jest z praktycznym wdrożeniem do realizacji wielopłaszczyznowego systemu zamiany mieszkań, którego celem zasadniczym jest:

 • likwidacja dysproporcji pomiędzy powierzchnią lokali mieszkalnych zajmowanych przez lokatorów zasobów komunalnych, ilością osób w nich zamieszkujących a dochodami ich gospodarstw domowych i możliwościami bieżącego regulowania opłat, związanych z najmem lokalu (czynsz, świadczenia),
 • poprawa warunków mieszkaniowych najemców zasobów komunalnych,
 • zmniejszenie liczby dłużników i liczby osób oczekujących na lokale socjalne,
 • wyprowadzenie lokali socjalnych z I strefy czynszowej.

Uczestnikami wielopłaszczyznowego systemu zamiany lokali mogą być:

 • najemcy lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
 • najemcy lokali mieszkalnych, wchodzących w skład innego niż gminny zasobu mieszkaniowego, z wyłączeniem najemców lokali stanowiących własność osób fizycznych,
 • właściciele lokali mieszkalnych,
 • osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.
Strategia

Strategiczne obszary działania wielopłaszczyznowego systemu zamiany lokali obejmują:

 • zamiany pomiędzy zadłużonymi najemcami lokali mieszkalnych, wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy, a innymi uczestnikami wielopłaszczyznowej zamiany mieszkań w celu uniknięcia rozwiązania z zadłużonym najemcą stosunku najmu i skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego o opróżnienie lokalu,
 • zamiany pomiędzy najemcami lokali komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych lub zamieszkującymi w jednolokalowych budynkach komunalnych, którzy nie wyrażają woli skorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia lokalu, a innymi uczestnikami wielopłaszczyznowej zamiany lokali, którzy zobowiążą się do nabycia zamienionego lokalu,
 • w wyniku realizacji przedmiotowego systemu zamiany lokali nastąpi wyprowadzenie lokali socjalnych z I strefy czynszowej. Zwalniane lokale socjalne w tej strefie, będą wynajmowane jako nie socjalne, w ramach wykazów osób zakwalifikowanych do uzyskania lokalu w zamian za jego remont, bądź po przeprowadzeniu remontu ze środków gminy - jako lokale zamienne. Istniejące w tych rejonach miasta lokale substandardowe, usytuowane w przyziemiach budynków będą przekwalifikowywane na lokale użytkowe.
Organizacja BZM

Do zakresu działania Biura Zamiany Mieszkań należy:

 1. Rozpatrywanie wniosków najemców oraz inicjowanie działań, związanych z zamianą mieszkań, w szczególności dotyczących zamiany mieszkań w ramach wielopłaszczyznowego systemu zamiany mieszkań, w szczególności dotyczących:
  a) zamiany pomiędzy najemcami lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, zamieszkującymi w zbyt dużych lokalach w stosunku do potrzeb ich gospodarstwa domowego,
  b) zamiany pomiędzy najemcami lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy lub innym uczestnikami wielopłaszczyznowej zamiany lokali w celu poprawy warunków mieszkaniowych najemców lokali mieszkalnych, wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy,
  c) zamiany pomiędzy zadłużonymi najemcami lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy a innymi uczestnikami wielopłaszczyznowej zamiany lokali, w celu uniknięcia rozwiązania z zadłużonym najemcą stosunku najmu i skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego o opróżnienie lokalu,
  d) zamiany pomiędzy najemcami lokali komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych lub zamieszkującymi w jedno lokalowych budynkach komunalnych, którzy nie wyrażają woli skorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia lokalu, a innymi uczestnikami wielopłaszczyznowej zamiany lokal, którzy zobowiążą się do nabycia zamienionego lokalu.
 2. Organizacja Banku Danych, w którym najemcy lokali komunalnych i inni mieszkańcy Gdańska, będą mogli uzyskać informację o:
  a) możliwościach nabycia lub wynajmu i zamiany mieszkań komunalnych na terenie Gminy Gdańsk,
  b) warunkach uzyskiwania mieszkań w ramach budownictwa społecznego,
  c) warunkach zaciągania kredytów na wykup mieszkań,
  d) warunkach zamiany mieszkania w ramach programu wielopłaszczyznowej zamiany lokali.
 3. Nawiązanie ścisłej współpracy z podmiotami zewnętrznymi takimi, jak:
  a) Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
  b) Banki,
  c) Spółdzielnie mieszkaniowe,
  d) Deweloperzy,
  e) Wspólnoty Mieszkaniowe,
  f) Prywatne biura Obrotu Nieruchomościami,
  w celu zaangażowania ich do dobrowolnego udziału w gromadzeniu zasobu informacyjnego dla potrzeb Banku Danych, co zwiększy jego możliwości operacyjne.
 4. Składanie z urzędu propozycji zamiany lokalu najemcom lokali komunalnych, którzy:
  a) posiadają zaległości czynszowe i dla których, ta propozycja zamiany dotychczas zajmowanego lokalu na inny, o mniejszej powierzchni lub niższym standardzie, będzie jedyną możliwością uniknięcia rozwiązania z nimi dotychczasowej umowy najmu i skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego w celu opróżnienia lokalu,
  b) nie skorzystali z prawa pierwszeństwa nabycia zajmowanego lokalu, a przyszły najemca zobowiąże się do nabycia tego lokalu.

©  2003-2017 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych S.Z.B.