Wiadomości

OFERTA PRACY

DYREKTOR GDAŃSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH SZB
ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk,
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
Zastępca głównego księgowego

I. Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: rachunkowość, finanse;
 • Minimum pięcioletnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku w księgowości;
 • Bardzo dobra znajomość przepisów w obszarze finansów;
 • Biegła obsługa pakietu Ms Office;
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

II. Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • Studia podyplomowe w zakresie rachunkowości;
 • Predyspozycje do kierowania zespołem.

III. Zakres zadań:

 • Sporządzanie sprawozdań finansowych obowiązujących dla samorządowego zakładu budżetowego;
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 • Opracowanie planów finansowych oraz opracowanie planu kont zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości;
 • Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 • Dokonanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 • Nadzór nad prawidłowym rozliczeniu podatku od nieruchomości, podatku dochodowego od osób prawnych;
 • Nadzór nad prawidłowym rozliczeniem podatku VAT oraz sporządzeniu pliku JPK VAT (zakup, sprzedaż) Gmina, Skarb Państwa;
 • Kontrola nad dekretowaniem i wprowadzaniem danych do systemu księgowego;
 • Nadzór nad prawidłowym rozliczeniem Skarbu Państwa.

IV. Kandydatom oferujemy:

 • Umowa o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony maksymalnie na 6 miesięcy - po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę;
 • Wymiar czasu pracy: pełny etat - 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami);
 • Wynagrodzenie miesięczne brutto w przedziale 6 000.00 – 8 000.00 zł, w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji;
 • Przewidywalny termin zatrudnienia: kwiecień 2018 r.

V. Wymagane dokumenty:

Dokumenty aplikacyjne kandydatów na wyżej wymienione stanowisko, złożone w języku polskim, winny zawierać:

 • List motywacyjny;
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 • Kserokopie świadectw pracy;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii;
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U z 2016 poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 902, z 2017 poz. 60);
 • W przypadku zatrudnienia konieczne będzie dostarczenie "Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministra Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny".

VI. Do kolejnego etatu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci, którzy:

 • złożą wszystkie wyżej wymienione dokumenty,
 • spełnią wszystkie wymagania niezbędne.

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia naboru, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GZNK - SZB nie przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty należy składać w kancelarii Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych - SZB (pokój nr 8), w zamkniętych kopertach lub przesłać na adres:
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - SZB
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk

z następującą adnotacją: "Nabór na stanowisko zastępcy głównego księgowego",
w terminie do 23.03.2018 r. (decyduje data wpływu do GZNK SZB).

Wynik naboru zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej GZNK, na stronie firmowej www.gznk.pl i na tablicy informacyjnej Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych - SZB.

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.

Publikacja:
Autor: Henryka Ziółkowska
Data wytworzenia: 2018-03-08
Publikujący: Wojciech Borkowski
Data publikacji: 2018-03-08 14:21

©  2003-2017 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych S.Z.B.